26 ژانويه 2016 ... تكميل كاربرگ اطلاعات و درخواست عضويت اشخاص حقوقي (كاربرگ شماره ... لذا قبل از واريز آن، حتماً از شرايط و ضوابط عضويت اطلاع كامل بدست آوريد.