18 آگوست 2009 ... آیا قبل از عضویت در اوکسین تجربه دیگری از کوهستان داشته اید؟ خیر. - بهترین برنامه ای که در اوکسین داشته اید؟(در صورت امکان با دلیل).