11 آوريل 2016 ... اعضانوع عضويت ... انجمن مهندسي زلزله ايران فقدان این استاد شهیر و عضو هیئت مؤسس انجمن را به ... ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله هاي حوزه نزديك